Услови за користење
Со пристапот кон порталот GIS Web ги прифаќате следите услови на користење:
 • GIS Web порталот е апликација која е наменета за информативна употреба и само за сопствени потреби. Податоците кои се достапни преку GIS Web порталот повремено ќе се ажурираат и менуваат во зависност од промените на мрежната покриеност претставена на дигиталната мапа.
 • Достапноста на порталот GIS Web зависи од постоењето и од квалитетот на интернет-конекцијата, поради што апликацијата во одредени периоди може да биде привремено недостапна.
 • оне.Вип ДОО Скопје не одговара за какви било ризици или штети настанати поради/при употребата на порталот GIS Web, ниту за целосна прецизност или достапност на податоците. Користењето на апликацијата е на сопствена одговорност на корисникот.
 • оне.Вип ДОО Скопје ги поседува сите права врз порталот GIS Web. Забрането е менување, умножување или комерцијална употреба на податоци од порталот GIS Web, како и каква било нивна дистрибуција од/кон трети лица без претходна писмена согласност од оне.Вип ДОО Скопје.
 • По потреба, оне.Вип ДОО Скопје може да ги измени овие услови за користење или за типот и количеството податоци што се прикажани на порталот GIS Web во секое време.
Забелешки за корисниците:
 • Брзината на вчитување на мапата зависи од нејзината големина. Поголема мапа се вчитува побавно. Големината на мапата се менува пропорционално со големината (резолуцијата) на Вашиот веб-пребарувач.
 • Препорачуваме да користите Microsoft Internet Explorer верзија 8.0 или повисока.
 • JavaScript и Cookies мора да бидат овозможени.
 • Пред првата употреба, задолжително проверете дали Вашиот веб-пребарувач ги исполнува техничките барања.
Датум на ревизија: N/D
Креирано и развиено од: оне.Вип ДОО Скопје и GDi
Технички побарувања
За да го користите порталот GIS Web, на Вашиот веб-пребарувач му е потребен Microsoft Silverlight 5.
Во моментов поддржани оперативни системи се Windows и Macintosh.
Microsoft Silverlight на Вашиот веб-пребарувач:
 • ПОТРЕБНА верзија: 5.1.20125.0
 • ПРОНАЈДЕНА верзија: N/D
 • ( Забелешка: Пронајдената верзија мора да биде ЕДНАКВА или ПОГОЛЕМА од потребната )
Пред првата употреба на порталот GIS Web, препорачливо е да се провери и да се инсталира најновата верзија на линкот подолу: